• <source id="bk59g"><menu id="bk59g"><blockquote id="bk59g"></blockquote></menu></source>
   <track id="bk59g"><span id="bk59g"></span></track>
   <strong id="bk59g"><dd id="bk59g"></dd></strong><samp id="bk59g"><strong id="bk59g"></strong></samp>
    <option id="bk59g"><span id="bk59g"></span></option>
   1. CA型固體電解質固定鉭電容器.1 金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2 具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3 廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

    網站首頁    公司新聞    CA型固體電解質固定鉭電容器.1 金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2 具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3 廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

    CA-63V-4.7UF10.50CA-63V-0.33UF6.00CA-50V-1UF7.00

    CA型固體電解質固定鉭電容器.1  金屬外殼,全密封結構,軸向引出,有極性。 2  具有優良的電性能,小體積容量大,漏電流很小,可靠性較高。 3  廣泛用在要求較高的直流和脈動電路中,在濾波、旁路、耦合等方面優于其他產品。

    1    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-1UF
    2    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-1.5UF
    3    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-2.2UF
    4    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-3.3UF
    5    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-4.7UF
    6    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-6.8UF
    7    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-10UF
    8    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-15UF
    9    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-22UF
    10    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-33UF
    11    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-47UF
    12    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-68UF
    13    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-100UF
    14    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-150UF
    15    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-220UF
    16    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-330UF東方
    17    CA型鉭電解電容器    CA-6.3V-470UF
    18    CA型鉭電解電容器    CA-10V-0.68UF
    19    CA型鉭電解電容器    CA-10V-1UF
    20    CA型鉭電解電容器    CA-10V-1.5UF
    21    CA型鉭電解電容器    CA-10V-2.2UF
    22    CA型鉭電解電容器    CA-10V-3.3UF
    23    CA型鉭電解電容器    CA-10V-4.7UF
    24    CA型鉭電解電容器    CA-10V-6.8UF
    25    CA型鉭電解電容器    CA-10V-10UF
    26    CA型鉭電解電容器    CA-10V-15UF
    27    CA型鉭電解電容器    CA-10V-22UF
    28    CA型鉭電解電容器    CA-10V-33UF
    29    CA型鉭電解電容器    CA-10V-47UF
    30    CA型鉭電解電容器    CA-10V-68UF
    31    CA型鉭電解電容器    CA-10V-100UF
    32    CA型鉭電解電容器    CA-10V-150UF
    33    CA型鉭電解電容器    CA-10V-220UF
    34    CA型鉭電解電容器    CA-10V-330UF
    35    CA型鉭電解電容器    CA-16V-0.47UF
    36    CA型鉭電解電容器    CA-16V-0.68UF
    37    CA型鉭電解電容器    CA-16V-1UF
    38    CA型鉭電解電容器    CA-16V-1.5UF
    39    CA型鉭電解電容器    CA-16V-2.2UF
    40    CA型鉭電解電容器    CA-16V-3.3UF
    41    CA型鉭電解電容器    CA-16V-4.7UF
    42    CA型鉭電解電容器    CA-16V-6.8UF
    43    CA型鉭電解電容器    CA-16V-10UF
    44    CA型鉭電解電容器    CA-16V-15UF
    45    CA型鉭電解電容器    CA-16V-22UF
    46    CA型鉭電解電容器    CA-16V-33UF
    47    CA型鉭電解電容器    CA-16V-47UF
    48    CA型鉭電解電容器    CA-16V-68UF
    49    CA型鉭電解電容器    CA-16V-100UF
    50    CA型鉭電解電容器    CA-16V-150UF
    51    CA型鉭電解電容器    CA-16V-220UF
    52    CA型鉭電解電容器    CA-25V-0.47UF
    53    CA型鉭電解電容器    CA-25V-0.68UF
    54    CA型鉭電解電容器    CA-25V-1UF
    55    CA型鉭電解電容器    CA-25V-1.5UF
    56    CA型鉭電解電容器    CA-25V-2.2UF
    57    CA型鉭電解電容器    CA-25V-3.3UF
    58    CA型鉭電解電容器    CA-25V-4.7UF
    59    CA型鉭電解電容器    CA-25V-6.8UF
    60    CA型鉭電解電容器    CA-25V-10UF
    61    CA型鉭電解電容器    CA-25V-15UF
    62    CA型鉭電解電容器    CA-25V-22UF
    63    CA型鉭電解電容器    CA-25V-33UF
    64    CA型鉭電解電容器    CA-25V-47UF
    65    CA型鉭電解電容器    CA-25V-68UF
    66    CA型鉭電解電容器    CA-25V-100UF
    67    CA型鉭電解電容器    CA-25V-150UF
    68    CA型鉭電解電容器    CA-25V-220UF
    69    CA型鉭電解電容器    CA-32V-0.47UF
    70    CA型鉭電解電容器    CA-32V-0.68UF
    71    CA型鉭電解電容器    CA-32V-1UF
    72    CA型鉭電解電容器    CA-32V-1.5UF
    73    CA型鉭電解電容器    CA-32V-2.2UF
    74    CA型鉭電解電容器    CA-32V-3.3UF
    75    CA型鉭電解電容器    CA-32V-4.7UF
    76    CA型鉭電解電容器    CA-32V-6.8UF
    77    CA型鉭電解電容器    CA-32V-10UF
    78    CA型鉭電解電容器    CA-32V-15UF
    79    CA型鉭電解電容器    CA-32V-22UF
    80    CA型鉭電解電容器    CA-32V-33UF
    81    CA型鉭電解電容器    CA-32V-47UF
    82    CA型鉭電解電容器    CA-32V-68UF
    83    CA型鉭電解電容器    CA-35V-0.47UF
    84    CA型鉭電解電容器    CA-35V-0.68UF
    85    CA型鉭電解電容器    CA-35V-1UF
    86    CA型鉭電解電容器    CA-35V-1.5UF
    87    CA型鉭電解電容器    CA-35V-2.2UF
    88    CA型鉭電解電容器    CA-35V-3.3UF
    89    CA型鉭電解電容器    CA-35V-4.7UF
    90    CA型鉭電解電容器    CA-35V-6.8UF
    91    CA型鉭電解電容器    CA-35V-10UF
    92    CA型鉭電解電容器    CA-35V-15UF
    93    CA型鉭電解電容器    CA-35V-22UF
    94    CA型鉭電解電容器    CA-35V-33UF
    95    CA型鉭電解電容器    CA-35V-47UF
    96    CA型鉭電解電容器    CA-35V-68UF
    97    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.33UF
    98    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.47UF
    99    CA型鉭電解電容器    CA-40V-0.68UF
    100    CA型鉭電解電容器    CA-40V-1UF
    101    CA型鉭電解電容器    CA-40V-1.5UF
    102    CA型鉭電解電容器    CA-40V-2.2UF
    103    CA型鉭電解電容器    CA-40V-3.3UF
    104    CA型鉭電解電容器    CA-40V-4.7UF
    105    CA型鉭電解電容器    CA-40V-6.8UF
    107    CA型鉭電解電容器    CA-40V-10UF
    108    CA型鉭電解電容器    CA-40V-15UF
    109    CA型鉭電解電容器    CA-40V-22UF
    110    CA型鉭電解電容器    CA-40V-33UF
    111    CA型鉭電解電容器    CA-40V-47UF
    112    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.33UF
    113    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.47UF
    114    CA型鉭電解電容器    CA-50V-0.68UF
    115    CA型鉭電解電容器    CA-50V-1UF
    116    CA型鉭電解電容器    CA-50V-1.5UF
    117    CA型鉭電解電容器    CA-50V-2.2UF
    118    CA型鉭電解電容器    CA-50V-3.3UF
    119    CA型鉭電解電容器    CA-50V-4.7UF
    120    CA型鉭電解電容器    CA-50V-6.8UF
    121    CA型鉭電解電容器    CA-50V-10UF
    122    CA型鉭電解電容器    CA-50V-15UF
    123    CA型鉭電解電容器    CA-50V-22UF
    124    CA型鉭電解電容器    CA-50V-33UF
    125    CA型鉭電解電容器    CA-50V-47UF
    126    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.33UF
    127    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.47UF
    128    CA型鉭電解電容器    CA-63V-0.68UF
    129    CA型鉭電解電容器    CA-63V-1UF
    130    CA型鉭電解電容器    CA-63V-1.5UF
    131    CA型鉭電解電容器    CA-63V-2.2UF
    132    CA型鉭電解電容器    CA-63V-3.3UF
    133    CA型鉭電解電容器    CA-63V-4.7UF
    134    CA型鉭電解電容器    CA-63V-6.8UF
    135    CA型鉭電解電容器    CA-63V-10UF
    136    CA型鉭電解電容器    CA-63V-15UF
    137    CA型鉭電解電容器    CA-63V-22UF
    138    CA型鉭電解電容器    CA-63V-33UF
    139    CA型鉭電解電容器    CA-63V-47UF

     

    2019年7月3日 10:38
    ?瀏覽量:0
    ?收藏
    黄片区午夜视频,天天干天天射天天性,最新国产在线观看福利,亚洲永久精品911
   2. <source id="bk59g"><menu id="bk59g"><blockquote id="bk59g"></blockquote></menu></source>
     <track id="bk59g"><span id="bk59g"></span></track>
     <strong id="bk59g"><dd id="bk59g"></dd></strong><samp id="bk59g"><strong id="bk59g"></strong></samp>
      <option id="bk59g"><span id="bk59g"></span></option>